காதலியை எந்த இடத்தில் முத்தமிட வேண்டும்?

kiss21
”காதலியை எந்த இடத்தில் முத்தமிட வேண்டும்?”

”யாரும் இல்லாத இடத்தில்”

Tags: ,